De Vlaamse judofederatie laat weten dat ze de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag nog gaat opvoeren. Dat melde ze onlangs na de incidenten met D.B.. De federatie werkt een aantal specifieke maatregelen uit, zowel preventief als curatief, klinkt het in een persbericht na een vergadering van de raad van bestuur over het thema.

Het stormde de laatste tijd bij de Vlaamse judofederatie. Nadat ex-judoka’s Ann Simons en Niki Heylen in De Standaard hadden getuigd dat ze meer dan tien jaar geleden al waren gaan klagen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door topcoach D.B., die nu nog altijd de sportieve lakens bij de judofederatie uitdeelt, kon de VJF maandagavond 29 mei niet anders dan een bijzondere raad van bestuur bijeen roepen.

Concreet wil de federatie de jonge atleten mentaal assertiever en weerbaarder maken. Verder bekijkt ze of ze een laagdrempelig aanspreekpunt ter beschikking kan stellen van atleten. ‘Met een laagdrempelige aanpak wil de federatie nog sneller kunnen inspelen op de signalen van het werkveld’, klonk het maandagavond. ‘Tegelijkertijd wil de VJF ook verder met haar externe partners en andere actoren binnen de sportwereld pleiten voor accurate acties die kunnen bijdragen tot het beoogde sportklimaat.’

De judofederatie, die de ‘rotte appels’ uit haar werking wil weren, wijst erop dat ze de afgelopen jaren al verschillende initiatieven heeft genomen rond grensoverschrijdend gedrag in samenwerking met het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES). Ze verwijst ook naar de Tuchtcommissie, een objectief en onafhankelijk orgaan bij wie de leden klachten kunnen indienen.

De federatie roept de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag dan ook op om problemen steeds kenbaar te maken, zodat ze maatregelen kan nemen.

Sommige leden vroegen volgens onze informatie een ‘krachtig signaal’. Lees: het ontslag van D.B. Andere bestuursleden wilden zo ver niet gaan. De vrees dat zijn ontslag op basis van verhalen in de media over oude feiten eenvoudig aanvechtbaar zou zijn, omdat er ook geen recente officiële klachten zijn, haalde het bij hen van de overtuiging dat een sportieve baas een onkreukbaar imago moet hebben.

De mededeling van de VJF vermeldt D.B. niet expliciet, maar schrijft dat de verklaringen van slachtoffers ‘betrekking hebben op verschillende personen binnen en buiten onze werking, en niet enkel op één persoon die nog actief is binnen onze werking’. ‘De feiten waarover Ann Simons spreekt zijn in 2006 besproken in overleg met alle betrokken partijen, inclusief het BOIC’, klinkt het nog. ‘De raad van bestuur wenst betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen alvorens verdere acties te ondernemen.’

Naar aanleiding van de klachten tegen D.B. en grensoverschrijdend gedrag in het algemeen laat de Vlaamse Judofederatie het volgende weten:

De Vlaamse Judofederatie wil nogmaals bevestigen de problematiek ten gronde aan te pakken en dit in alle openheid. Zoals aangegeven zullen we verder concrete maatregelen nemen om deze problematiek vandaag en morgen aan te pakken.

Als federatie zien we 2 belangrijke zaken waaraan we moeten werken:

 1. Het algemene grensoverschrijdende gedrag binnen de sportsector zoals aangekaart door het project VOICE. Hier zullen we verder acties ondernemen om deze problematiek verder aan te pakken binnen onze sport. Zoals eerder aangegeven steken we hier ook de hand uit naar de sportsector om dit overschrijdend aan te pakken.
 2. Verder aanpakken van de specifieke problemen binnen onze federatie. In het verleden zijn verschillende dossiers geopend over verschillende personen en hebben geleid tot concrete maatregelen en sancties.

We willen nogmaals benadrukken dat het laatste punt een zaak is van individuen waar we kordaat willen op reageren. Naast problemen maken we ons ook sterk dat er heel wat trainers en coaches zijn die vandaag heel goed en ethisch werk leveren.

De Vlaamse Judofederatie heeft, in overleg, besloten om de geviseerde coach preventief op non-actief te plaatsen. In het belang van een sereen en objectief onderzoek is deze maatregel nodig. De Vlaamse Judofederatie zal een nieuwe onafhankelijke ethische commissie oprichten met volgende doel:

 1. Opvolging van meldingen die binnen komen op ethiek@vjf.be en onderzoeken van de getuigenissen in de media.
 2. Contact opnemen met de melder om :
 3. Garanties te geven dat de gemelde zaken effectief zullen behandeld worden.
 4. De melder de kans te geven het volledige verhaal te doen
 5. Actieplan afspreken met de melder: desgevallend de RvB voorstellen om de klacht door te verwijzen naar de tuchtcommissie voor verdere behandeling
 6. Ingeval strafrechtelijke feiten: de RvB informeren zodat er de nodige acties kunnen worden ondernomen om het gerecht te informeren.
 7. Formuleren van aanbevelingen aan de Vlaamse Judofederatie en RvB om toekomstgericht ongewenst gedrag te vermijden.

De samenstelling van deze commissie zal komende uren besproken worden, met als doel zo snel mogelijk operationeel te zijn. We doen alvast een oproep aan het Kabinet Muyters, Sport Vlaanderen, BOIC, de Vlaamse Sportfederatie, Internationaal Centrum Ethiek in de Sport of gelijk welke andere gespecialiseerde en neutrale organisatie om deel uit te maken van deze commissie. Dit in het belang om de volledige neutraliteit en objectiviteit te waarborgen. Timing: we streven om deze commissie begin volgende week operationeel te hebben.

We hebben acties ondernomen naar Sport Vlaanderen, Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en kabinet Muyters om werk te maken van een laagdrempelig meldpunt dat overkoepelend werkt binnen de sportsector. Dit is belangrijk in functie van de laagdrempeligheid en de neutraliteit naar de melder toe. Volgende week zijn hier tussen de verschillende actoren overleg over.

Binnen onze eigen federatie nemen we alvast vandaag maatregelen om de bestaande informatie rond grensoverschrijdend gedrag nog meer toegankelijk te maken op onze website. Tevens zullen we ook verder over de bestaande tools (in het verleden is opgemaakt in samenwerking met Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en Kabinet Muyters) communiceren met onze clubs en trainers om actief mee te werken aan deze problematiek.

Om de laagdrempeligheid binnen onze federatie te verhogen hebben we alvast een nieuw emailadres gelanceerd: ethiek@vjf.be. Via dit adres kunnen mensen hun verhaal brengen naar de federatie zonder de officiële klachtenprocedure te volgen. We roepen nogmaals op om klachten ook effectief te formuleren, dit is uiterst belangrijk om onze strijd tegen deze problematiek effectief aan te pakken. Dit emailadres zal enkel gebruikt worden door de bovenstaande commissie.

In overleg met de VSF werken we concreet aan nieuwe ethische gedragscodes voor onze trainers binnen de federatie. Volgende week willen we deze ook effectief introduceren. We zijn in overleg met Tine Vertommen (onderzoeker Universiteit Antwerpen) en Internationaal Centrum Ethiek in de Sport om nieuwe beleidsmaatregelen te nemen binnen onze federatie. We hebben een afspraak gepland met Ann Simons om in alle openheid te aangebrachte problematiek te bespreken. Tevens willen we met Ann de aanpak uit het verleden en de aanpak in de toekomst met haar bespreken. Verder zal de nieuwe commissie ook andere getuigen uitnodigen om de problemen ten gronde te bespreken.

De Vlaamse Judofederatie zal komende dagen verdere concrete acties uitwerken.

Tegelijkertijd verspreide de VJF onderstaande persbericht naar de media:

De getuigenissen van de voorbije dagen nemen we als federatie uiterst ernstig. Als Vlaamse Judofederatie zijn wij sterk gekant tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag daar dergelijk gedrag indruist tegen de geest en filosofie van de judosport. Als federatie wensen we ons verder actief te verzetten tegen een cultuur die vele jaren actief was binnen de sportwereld. Respect in elke mogelijk vorm voor jezelf, voor jouw trainingspartners, voor jouw leerlingen en eveneens voor jouw tegenstanders of concurrenten bij het beoefenen van judo, is de basisregel van de judosport. We roepen slachtoffers grensoverschrijdend gedrag op om problemen steeds kenbaar te maken bij de Vlaamse Judofederatie zodoende dat wij ten allen tijde de juiste maatregelen kunnen nemen. We roepen ook de beleidsverantwoordelijken op Vlaams niveau en de collega-sportfederaties op om samen de strijd te voeren tegen grensoverschrijdend gedrag. We zullen de nodige stappen ondernemen en contact opnemen met de onderzoekers van VOICE, om eventueel samen met hen verder acties te bepalen. Als federatie willen we duidelijk de “rotte appels” buiten onze werking. De Vlaamse judofederatie heeft al jaren een objectief en onafhankelijk orgaan namelijk de Tuchtcommissie, opgericht conform de bepalingen van het Vlaams Sportdecreet, bij wie al onze leden klachten kunnen indienen en dat deze in alle onafhankelijkheid en met respect voor ieders rechten onderzoekt en beoordeelt. Daarenboven heeft de federatie de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen in kader van grensoverschrijdend gedrag in samenwerking met het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES).

 • Op onze website (www.vjf.be) hebben we een rubriek “gezond en ethisch sporten” waarop verschillende adviezen en campagnes worden aangereikt.
 • Het actief implementeren van initiatieven rond “gezond en ethisch sporten” binnen een club maakt deel uit van ons jeugdsportfonds dat goedwerkende clubs beloont met een zilveren of gouden label op vlak van jeugdwerking.
 • We hebben de tool “sport met grenzen: vlaggensysteem”, die voorhanden is vanuit ICES, gepromoot bij de clubs op het laatste VJF congres.
 • Recent hebben we een bijscholing georganiseerd tegen pesten binnen topsport.
 • We hebben gedragscodes (posters en handboek) ontwikkeld en verdeeld naar de clubs toe.
 • Promoten van het nummer “1712” als onafhankelijk meldpunt buiten de federatie/sport (www.1712.be)

 

Deze initiatieven zijn uiterst belangrijk in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en zullen in de komende periode herhaald en waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast staat de federatie ook open voor nieuwe initiatieven in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. De raad van bestuur heeft besloten om naar de toekomst toe nog meer aandacht te schenken aan deze problematiek en werkt daartoe een aantal specifieke maatregelen uit, zowel preventief als curatief. Concreet wil zij de jonge atleten mentaal assertiever en weerbaarder maken. Verder bekijkt zij of ze een laagdrempelig aanspreekpunt ter beschikking kan stellen van atleten. Met een laagdrempelige aanpak wil de federatie nog sneller kunnen inspelen op de signalen van het werkveld. Tegelijkertijd wil de VJF ook verder met haar externe partners en andere actoren binnen de sportwereld pleiten voor accurate acties die kunnen bijdragen tot het beoogde sportklimaat. Naar aanleiding van de verschillende getuigenissen over feiten uit het verleden willen we duidelijk stellen dat de verklaringen betrekking hebben op verschillende personen binnen en buiten onze werking, en niet enkel betrekking hebben op één iemand die nu nog actief is binnen onze werking. De feiten waarover Ann Simons spreekt zijn in 2006 besproken in overleg met alle betrokken partijen inclusief het BOIC. De RVB wenst betrokken partijen opnieuw rond tafel brengen alvorens verdere acties te ondernemen. De VJF hoopt hiermee een krachtig signaal te geven dat ze de strijd wenst verder te zetten in overleg met experten en in overleg met atleten, met respect voor ieders rechten.

Bron website VJF.