Huishoudelijk reglement

.2 . Tot lid van “Judoclub Hokkaido Lochristi” kunnen worden toegelaten: alle jongens en meisjes die de leeftijd van vijf (5) jaar hebben bereikt.
2. Het lidmaatschap verbindt zich ertoe dat ieder lid, overal en op elk ogenblik, met andere woorden, zowel in de kleedkamers, dojo … enz, zijn medeleden het  nodige respect betoont.
3. Een lid dat betrapt wordt op diefstal, vernieling of andere vergrijpen tegen de openbare orde en de goede zeden welke de goede naam van de vereniging in het gedrang zou kunnen brengen, wordt onmiddellijk uit de vereniging gezet zonder mogelijkheid van beroep en zonder mogelijkheid tot terugvordering van betaalde (lid)gelden.
4. Personen die de club een slechte naam kunnen bezorgen, kunnen worden geweigerd toe te treden tot de vereniging.
5. Eenieder die met opzet andere judoka’s verwond, zowel op tornooien of in de club, kan geschorst worden voor onbepaalde duur.
6. De leden verbinden zich ertoe de aangeleerde technieken niet te gebruiken buiten de trainingen, tornooien, demonstraties of andere activiteiten door de vereniging ingericht behalve in geval van wettige zelfverdediging.
7. Van ieder lid wordt geëist dat hij/zij steeds de elementaire hygiëne respecteert in verband met ondergoed, sokken, voeten, handen, nagels, judogi’s … Eenieder die in gebreke blijft hieraan te voldoen wordt onmiddellijk van de mat gezonden. In de kleedkamers en in de hall dragen de judoka’s slippers of schoenen, NIET op blote voeten.
8. Op de mat is het verboden te drinken, te eten, te snoepen, kauwgom te gebruiken …
9. Het is verboden de judogi te gebruiken tijdens activiteiten die niets met judo te maken hebben, behalve indien akkoord door clubbestuur.
10. Ieder lid moet steeds zijn vergunning, of een (digitale) kopie bij zich hebben tijdens de trainingen.
11. Minderjarigen kunnen enkel toetreden tot de vereniging mits toestemming van de ouder(s), voogd of de persoon aan wie ze toegewezen werden.
12. Er worden geen sieraden gedragen op de mat, evenals harde of metalen voorwerpen (haarrekkers met metalen tussenstukje zijn eveneens verboden).
13. Uiterlijke kenmerken van geloof (keppeltje, tulband, hoofddoek, kruisteken, …) zijn eveneens verboden op de mat.
14. Nagels van handen en voeten moeten kortgeknipt zijn om anderen niet te kwetsen.
15. Wie wordt verondersteld aanwezig te zijn op de trainingen, dient in werkelijkheid ook aanwezig te zijn. In tegenovergesteld geval worden de ouder(s) of de personen aan wie zij werden toevertrouwd op de hoogte gebracht.
16. Foto’s, videofragmenten,… genomen op clubactiviteiten kunnen worden gebruikt door de club (clubblad, website, Facebook, …). Door deel te nemen aan deze activiteiten geeft de deelnemer zijn/haar toestemming aan Judoclub Hokkaido Lochristi om deze foto’s te gebruiken voor reclamedoeleinden voor de club (publicatie op internet, facebook, media, …), tenzij expliciet geweigerd werd doorgegeven dmv het GDPR formulier.
17. Wet op de privacy, DGPR van 25 mei 2018. Bij toetreden kan de persoon zijn / haar toestemming geven dat:

  • Genomen foto’s mogen worden gebruikt op de website, instagram en de facebookpagina van de club.
  • De meegedeelde gegevens mogen worden gebruikt betreffende de werking van de club (uitnodigingen activiteiten, uitnodigingen tornooien, mededelingen, wijzigingen in trainingsschema, …). Deze gegevens zullen onder geen beding worden meegedeeld aan derden, behalve bij toestemming van de betrokkene. Dit overeenkomstig artikel 89.1 van de AVG.

18. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van leden of van derden.
19. De vereniging is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen indien deze voortkomen uit ongepast gedrag die niets met de trainingen en judotechnieken te zien hebben.
20. Personen die symptomen van zieke vertonen worden geacht de trainingen of andere activiteiten niet bij te wonen om anderen niet te besmetten.
21. Personen met allergië(en) of aandoeningen worden geacht dit mee te delen aan de verantwoordelijke zodat deze dit kan doorgeven aan de betrokken trainers.
22. Personen die meetrainen zonder geldige vergunning doen dat volledig op eigen risico. Ieder lid ontvangt ruim op tijd (ong. 25 dagen) een betaalverzoek voor het nieuwe lidgeld en heeft dus voldoende tijd om het lidgeld te betalen. De club kan in dat geval niet worden verantwoordelijk gesteld in geval van gebeurlijke ongevallen. Van de trainers kan niet worden verwacht dat zij voor de training elke vergunning van elk lid controleren. Eveneens moet de club voldoende tijd krijgen om de betaling te kunnen doorstorten aan Judo Vlaanderen.
23. Door loutere toetreding tot de vereniging aanvaardt het lid dit huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe zich ernaar te gedragen.
24. Elk lid kan dit huishoudelijk reglement op simpele aanvraag verkrijgen of inkijken

 

De pdf versie van het huishoudelijk reglement is hier te downloaden.